021-88303415 021-88864852

محصولات پر بازدید

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP40
7,900,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP50
8,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP60
9,300,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP80
11,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP100
12,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP120
13,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP150
13,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP200
22,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP250
23,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP300
26,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP350
32,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP500
49,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات

تجهیزات فنی

پمپ درین

پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
10,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
17,000,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
10,000,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات