021-88303415 021-88864852

محصولات پر بازدید

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP40
19,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP50
20,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP60
21,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP80
24,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP100
28,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP120
32,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP150
34,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP200
52,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP250
57,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP300
64,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP350
72,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP500
115,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات

تجهیزات فنی

پمپ درین

پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
10,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
17,000,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
10,000,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات