پرینت
  • بوتان
  • آریستون
  • ایران رادیاتور

  رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور

  رادیاتور ایران رادیاتور
  رادیاتور ایران رادیاتور

  رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور

  امکان مونتاژ پره حداکثر تا 25 پرهحداکثر به ازای هر متر یک پره در تهران مورد نیاز می باشد.فاصله یا آکس رادیاتور 50 سانتیمتر می باشد.
  لوازم مورد نیاز جهت نصب رادیاتور آلومینیومی
  .
  شیر رفت وبرگشت
  . درپوش وماسوره هفت تیکه
  . بست پرچمی یا دیواری 
  . مغزی و واشر جهت کوپلینگ بلوک رادیاتور

  جدول مشخصات و قیمت رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور

  مدل میزان گرما دهی هر پره در T=60° C∆ ابعاد هر پرهCm بلوک بندی پره ها وزن هر پره Kg قیمت هر پره (ریال)
  Watt Kcal/hr ارتفاع عرض عمق
  اکو 500
  133 115 56.8 6.3 8 10-7-5 0.85 138,000
  ترموکالر500 146 126 58.0 6.1 9.0 10-7-5 1.35 165,000
  کال - 500 168 145 57.9 7.9 9.7 10-7-5 1.50 220,000
  درای - 500 168 145 57.9 7.9 9.7 10-7-5 1.50 240,000
  فاير - 500 147 126 57.5 8 7.8 10-7-5 1.35 260,000
  کالری-500 147 126 58.0 8 7.8 10-7-5 1.35 260,000
  دوال - 500 152 131 572 7.9 8.3 10-7-5 1.40 260,000
  سولار-500 184 158 58.8 7.9 9.7 10-7-5 1.46 260,000