021-88303415 021-88864852
شیر فشار شکن یورک
شیر فشار شکن یورک 1/2 اینچ
2,200,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 3/4 اینچ
2,200,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1 اینچ
7,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/4 1 اینچ
8,100,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/2 1 اینچ
8,950,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 2 اینچ
13,490,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/2 2 اینچ
22,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 3 اینچ
31,724,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 4 اینچ
69,124,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول
شیر فشار شکن هانیول 1/2 اینچ
4,650,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول 3/4 اینچ
87,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول 1 اینچ
9,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 1/2 1
19,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 2
7,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 1/2-16بار
76,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 3/4-16بار
1,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات